รับตรง60 ภาษาและวัฒนธรรม/นานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2560

รับตรง60 ภาษาและวัฒนธรรม/นานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 31 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 80
 • มีคะแนนผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • CU-AAT (Verbal Section) — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • Old SAT (Critical Reading) — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • New SAT (Evidence-Base Reading & Writing) — ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
  • ACT (English) — ไม่ต่ำกว่า 18
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ที่สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์