รับตรง60 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560

รับตรง60 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • มีผลการสอบ GAT ตอน 2 ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน
 • มีคุณสมบัติ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 92 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์