รับตรง60 โครงการ 8 จ.ภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2560

รับตรง60 โครงการ 8 จ.ภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 พฤศจิกายน 2559 – 20 มกราคม 2560
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การบัญชีบริหาร
   • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การเงินและการลงทุน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
   • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
   • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
   • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-ปฏิบัติงานบนเรือ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
   • การขนส่งทางทะเล
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า ของสถานศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
 • มีผลการสอบ GAT / PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 452 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์