รับตรง60 ประเภทโควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2560

รับตรง60 ประเภทโควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปวส. และปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 – 30 พฤศจิกายน 2560

โควตาที่เปิดรับ

 • โควตาเรียนดี
 • โควตากิจกรรมดี
 • โควตากีฬา

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
   • การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การเงิน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
   • การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อาหารและโภชนาการ
   • ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • อาหารและโภชนาการ
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
   • เทคโนโลยีปิโตรเลียม
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • การผังเมือง
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 5 ปี
   • สถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
   • ทัศนศิลป์
 • วิทยาลัยรัตภูมิ
  • ระดับปวส.
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • ช่างยนต์
   • ช่างไฟฟ้า
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
   • พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • ประมง
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัญฑิต
   • สัตวแพทยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ชีววิทยาประยุกต์
   • เทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอรีโอเคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ไสใหญ่
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ทุ่งใหญ่
   • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลนีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การจัดการโลจิสติกส์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
   • อุตสาหกรรมอาหาร
   • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
   • วิศวกรรมไฟฟ้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ ยื่นผลการเรียน และ/หรื่อยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: