รับตรง60 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2560

รับตรง60 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2559 – 20 มกราคม 2560

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
   • คหกรรมศาสตร์
   • เคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สัตวศาสตร์
   • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
   • เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • วัสดุศาสตร์
 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • ดนตรีไทยศึกษา
   • นาฏศิลป์ไทย
   • พลศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • สังคมศึกษา
   • จิตวิทยา
   • ฟิสิกส์
   • ประถมศึกษา
   • พระพุทธศาสนา
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ดนตรีไทย
   • ดนตรีตะวันตก
   • นาฏศิลป์และการละคร
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การบริหารและพัฒนาเมือง
   • ภาษาจีนธุรกิจ
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเซรามิก
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีอาคาร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมพลังงาน
 • วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจสายการบิน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพ-การดูแลและจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
   • การจัดการการประชุมและสัมนาและการจัดงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: