รับตรง60 โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 2560 (รอบที่ 2)

รับตรง60 โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 2560 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 8)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 8)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
  • เกษตรศาสตร์-โรคพืช
  • เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • เกษตรศาสตร์-การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  • การประมง
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • สารสนเทศสถิติ
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 10)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ภาษาสเปน
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • (หน้า 11)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ดุริยางคศิลป์-ดนตรีพื้นเมือง
  • การแสดง-นาฏศิลป์
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการการคลัง
  • การจัดการงานช่างและผังเมือง
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • กิจการระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • ธุรกิจระดับโลก-หลักสูตรนานาชาติ
  • การตลาดระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ
  • นิเทศศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตหนองคาย

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การท่องเที่ยว
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 14)
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • เศรษฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ทั่วประเทศ
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 2560
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 1,429 คน
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: