รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

โครงการรับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 พฤศจิกายน 2556 – 17 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
  • เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
  • เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมวัสดุ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 – ม.6 เทอม 1) ดังนี้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

วิธีสมัคร

 • สมัครออนไลน์ ที่ http://reg.mfu.ac.th/wregistrar/quotasc56.aspx

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ