TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง60 ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ชีววิทยา 20 คน
  • จุลชีววิทยา 20 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 คน
  • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 คน
  • เคมี 20 คน
  • เคมีอุตสาหกรรม 20 คน
  • ฟิสิกส์ 20 คน
  • คณิตศาสตร์ 20 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4