รับตรง60 ประเภทรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2560

รับตรง60 ประเภทรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 พฤศจิกายน 2559 – 15 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การโรงแรม
   • การท่องเที่ยว
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   • วัสดุศาสตร์และอุตสาหกรรม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์-เทียบโอน
  • (หน้า 18)
  • (เทียบโอน หน้า 22)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-การบัญชีบริหาร-เทียบโอน
   • การบัญชี-การบัญชีการเงิน-เทียบโอน
   • การบัญชี-การสอบบัญชี-เทียบโอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   • การตลาด-การบริหารการตลาด
   • การตลาด-การสื่อสารการตลาด
   • การตลาด-การบริหารธุรกิจค้าปลีก
   • การเงิน
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคภาษาอังกฤษ
   • ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป-เทียบโอน
   • การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน-เทียบโอน
   • การตลาด-การบริหารการตลาด-เทียบโอน
   • ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์-เทียบโอน
   • ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • (หน้า 25)
  • (เทียบโอน หน้า 31)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • วิศวกรรมการบำรุงรักษา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-เทียบโอน
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-เทียบโอน
   • วิศวกรรมเครื่องกล-เทียบโอน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-เทียบโอน
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
  • (หน้า 34)
  • (เทียบโอน 39)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล-ต่อเนื่อง
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 45)
  • (ต่อเนื่อง หน้า 49)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
   • เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
   • ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  • (หน้า 51)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น
   • อาหารและโภชนาการ
   • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
   • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 55)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-วารสารดิจิตอล
  • (หน้า 60)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 64)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8, 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: