รับตรง60 โควตาพื้นที่ภาคใต้ ระดับ ป.ตรี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2560

รับตรง60 โควตาพื้นที่ภาคใต้ ระดับ ป.ตรี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ชีววิทยาประยุกต์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษามลายู
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • กฎหมายอิสลาม
   • ภาษาอาหรับ-หลักสูตรนานาชาติ
   • อิสลามศึกษา
 • วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีโยธา
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
  • ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 หรืออนุปริญญา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 345 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สถานศึกษาคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์