รับตรง60 โควตาพื้นที่ภาคใต้ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2560

รับตรง60 โควตาพื้นที่ภาคใต้ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี โควตาพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 2, 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
  • หลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส.
   • เครื่องกล
   • ช่างกลโรงงาน
   • ช่างเชื่อมโลหะ
   • ช่างไฟฟ้ากำลัง
   • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
   • ช่างก่อสร้าง
   • การบัญชี
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 2)
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
  • หลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส.
   • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • หลักสูตร ปวช.
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • หลักสูตร ปวส.
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 410 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สถานศึกษาคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์