TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

โครงการรับตรง รักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2557

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำโครงการรักเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่เรียนอยู่ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีความสนใจและตั้งใจจริงในการพัฒนางานด้านการเกษตร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมขาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร — 25 คน
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์ — 15 คน
 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ — 25 คน
 • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช — 10 คน
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์ — 15 คน
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ — 15 คน

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษรวมกันไม่ต่ำกว่า 2.50 ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขั้นปีที่ 4 – 5

จำนวนรับ

 • รวม 105 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์