รับตรง60 โควตาโรงเรียนในเครือข่าย คณะวิทย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2560

รับตรง60 โควตาโรงเรียนในเครือข่าย คณะวิทย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยาประยุกต์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • โรงเรียนละ 5 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • โรงเรียนคัดเลือก
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์