รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 5
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง ศษ 3128 สำนักงานเลขานุการ 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์