รับตรง60 ประเภทโครงการต่างๆ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

รับตรง60 ประเภทโครงการต่างๆ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ 10 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
 • โครงการความร่วมมือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย
 • โครงการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 • โครงการความร่วมมือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • โครงการบัณฑิตคืนถิ่นโพธิวิชชาลัย
 • โครงการนักกีฬา
 • โครงการผู้พิการ
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน

กําหนดการรับสมัคร

 • ช่วงที่ 1 : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
 • ช่วงที่ 2 : 19 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560
 • (หน้า 4)

ประเภทจัดสอบโดยมหาวิทยาลัย

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
 • (รับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559)
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ
    • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย
    • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล
    • ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง
    • ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง
    • การออกแบบสื่อสาร
    • ดุริยางคศาสตร์สากล
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • ดนตรีศึกษา
    • นาฏศิลป์
    • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 9-17)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • (รับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559)
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตร 2 ภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์
  • (หน้า 18-21)
 • โครงการความร่วมมือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย
 • (รับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559)
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ
    • การออกแบบสื่อสาร
    • ดุริยางคศาสตร์สากล
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 22-26)
 • โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 • (รับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559)
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ
  • (หน้า 27-29)
 • โครงการ ผู้พิการ
 • (รับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559)
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • จิตวิทยา
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-นานาชาติ
  • (หน้า 30- 34)
 • โครงการนักกีฬา
 • (รับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559)
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
    • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
    • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
    • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ผู้นำนันทนาการ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • พลศึกษา
    • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง
    • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล
  • คณะกายภาพบำบัด
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • กายภาพบำบัด
    • การส่งเสริมสุขภาพ
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
    • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • (หน้า 35-41)
 • โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
 • (รับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559)
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการภูมิสังคม
    • การจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • (หน้า 42-45)
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • (รับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559)
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 46-47)
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • (รับสมัคร 19 ธันวาคม – 29 มกราคม 2560)
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • คณิตศาสตร์
    • เคมี
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • คณะศาสตร์
  • คณะสังคมศาสตร์
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    • ธุรกิจเพื่อสังคม
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
    • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
    • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
    • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • พลศึกษา
   • สุขศึกษาและพลศึกษา
    • สุขศึกษา
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • การศึกษาปฐมวัย
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • ทัศนศิลป์
  • คณะกายภาพบำบัด
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • กายภาพบำบัด
    • การส่งเสริมสุขภาพ
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการภูมิสังคม
    • การจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
    • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
    • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 48-54)

ประเภทยื่นผลการสอบ

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
 • (รับสมัคร 19 ธันวาคม – 29 มกราคม 2560)
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • ฟิสิกส์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • ชีววิทยา
    • เคมี
  • (หน้า 55-56)
 • โครงการความร่วมมือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย
 • (รับสมัคร 19 ธันวาคม – 29 มกราคม 2560)
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
    • ทันตแพทยศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
    • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
    • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตรสองภาษา
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ผู้นำนันทนาการ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • พลศึกษา
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
  • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • เคมี
    • ชีววิทยา
    • ฟิสิกส์
    • จุลชีววิทยา
    • อัญมณีและเครื่องประดับ-สองภาษา
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • ชีววิทยา
    • เคมี
    • ฟิสิกส์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมเคมี
    • วิศวกรรมเครื่องกล
    • วิศวกรรมไฟฟ้า
    • วิศวกรรมโยธา
    • วิศวกรรมอุตสาหการ
    • วิศวกรรมชีวการแพทย์
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • วิศวกรรมโลจิสติกส์-หลักสูตรสองภาษา
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • ทัศนศิลป์
  • คณะกายภาพบำบัด
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • กายภาพบำบัด
    • การส่งเสริมสุขภาพ
  • คณะสังคมศาสตร์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • สังคมศึกษา
  • วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-หลักสูตรนานาชาติ
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ
  • (หน้า 57-79)
 • โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 • (รับสมัคร 19 ธันวาคม – 29 มกราคม 2560)
  • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
    • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
    • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตรสองภาษา
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
    • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
    • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
    • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • สุขศึกษาและพลศึกษา
    • พลศึกษา
    • สุขศึกษา
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • เคมี
    • ฟิสิกส์
    • จุลชีววิทยา
    • อัญมณีและเครื่องประดับ-สองภาษา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมเคมี
    • วิศวกรรมเครื่องกล
    • วิศวกรรมไฟฟ้า
    • วิศวกรรมโยธา
    • วิศวกรรมอุตสาหการ
    • วิศวกรรมชีวการแพทย์
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • วิศวกรรมโลจิสติกส์-หลักสูตรสองภาษา
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • ทัศนศิลป์
  • คณะกายภาพบำบัด
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • กายภาพบำบัด
    • การส่งเสริมสุขภาพ
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-หลักสูตรนานาชาติ
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ
  • (หน้า 80-96)
 • โครงการความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • (รับสมัคร 19 ธันวาคม – 29 มกราคม 2560)
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 97-99)
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
 • (รับสมัคร 19 ธันวาคม – 29 มกราคม 2560)
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • คณิตศาสตร์
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • สถิติ
    • เคมี
    • จุลชีววิทยา
    • ชีววิทยา
    • ฟิสิกส์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • คณิตศาสตร์
    • เคมี
    • ชีววิทยา
    • ฟิสิกส์
  • (หน้า 100-102)
 • โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 • (รับสมัคร 19 ธันวาคม – 29 มกราคม 2560)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมชีวการแพทย์
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 103-104)
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • (รับสมัคร 19 ธันวาคม – 29 มกราคม 2560)
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 105-107)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโครงการกำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย หรือยื่นผลการสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ
 • (หน้า 7, 109, 115)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: