รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2560 (2 รอบ)

รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2560 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1
  • 1 มกราคม – 3 มีนาคม 2560
 • รอบที่ 2
  • 3 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 คน
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ 60 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • สำหรับรอบที่ 2 ต้องมีผลการสอบ O-NET / GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 180 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • รอบที่ 1 : สอบข้อเขียน
 • รอบที่ 2 : ยื่นผลการสอบ
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์