รับตรง60 แก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้าน รังสีเทคนิค ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 แก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้าน รังสีเทคนิค ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ หรือได้รับประกาศนียบัตรพนังานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์