รับตรง60 โควตา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวส.) ม.อุบลราชธานี 2560

รับตรง60 โควตา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จบ ปวส.) ม.อุบลราชธานี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตารับตรงทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้จบ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ปวส. ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่าอนุปริญญา (3 ปี) ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3, 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์