รับตรง60 ทั่วประเทศ ระเบียบการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ ระเบียบการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3, 11)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
   • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 3, 13)
 • คณะกายภาพบำบัด
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กายภาพบำบัด
   • การส่งเสริมสุขภาพ
  • (หน้า 3, 15)
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 3, 17)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สถิติ
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • เคมี
   • อัญมณีและเครื่องประดับ-หลักสูตรสองภาษา
   • ฟิสิกส์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • (หน้า 4, 18)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 4, 28)
 • คณะพลศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ผู้นำนันทนาการ
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • พลศึกษา
   • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • (หน้า 5, 29)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ปรัชญาและศาสนา
   • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
   • ภาษาเพื่ออาชีพ-หลักสูตรนานาชาติ
   • สารสนเทศศึกษา
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาตะวันออก-ภาษาเกาหลี
   • ภาษาตะวันออก-ภาษาจีน
   • ภาษาตะวันออก-ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • ภาษาไทย
  • (หน้า 5, 33)
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  • (หน้า 5, 41)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์-ออกแบบเครื่องประดับ
   • ทัศนศิลป์
   • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 5, 43)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • ประถมศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • สาขาอื่นๆจะแยกอยู่ในคณะต่างๆ
  • (หน้า 6, 48)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ประวัติศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม-เอกคู่
   • การตลาด
   • การเงิน
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • ธุรกิจเพื่อสังคม
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • สังคมศึกษา
  • (หน้า 6, 49)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
   • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
   • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
   • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • (หน้า 6, 55)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ
  • (หน้า 7, 59)
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการภูมิสังคม
   • การจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • (หน้า 7, 60)
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 7, 61)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเท่าเทียบ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือ วิชาสามัญ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,366 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบความถนัดเฉพาะสาขา
 • (หน้า 63, 69)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: