รับตรง60 เพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

รับตรง60 เพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทยและบิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • หรือ ผู้สมัครที่เป็นบุตรธิดาของทหาร ตำรวจ ครู ราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) โดยที่บิดาหรือมารดาต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี โดยพิจารณาจากรายได้รวมของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 5
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • กอ.รมน.ภาค 1
  • กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ราชบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์
  • 7 คน
 • กอ.รมน.ภาค 2
  • นครพนม บุรีรัมย์ มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ บึงกาฬ
  • 10 คน
 • กอ.รมน.ภาค 3
  • เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์
  • 9 คน
 • กอ.รมน.ภาค 4
  • ชุมพร นราธิวาส ยะลา ระนอง สงขลา สตูล ปัตตานี
  • 19 คน
 • (รวม 45 คน)
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์