รับตรง60 ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม พระนครเหนือ 2560

รับตรง60 ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม พระนครเหนือ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
   • โยธา-โปรแกรมภาษาไทย
   • เครื่องกล-โปรแรกมภาษาไทย
   • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาไทย
  • 10 คน
  • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
  • 18 คน
  • (หน้า 17)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์ประยุกต์
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สถิติประยุกต์
   • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
   • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • 55 คน
  • (หน้า 18)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมวัสดุ
   • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มจพ. ปราจีนบุรี
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • 39 คน
  • (หน้า 19)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ-แม่พิมพ์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิตเครื่องเรือน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการกระบวนการการผลิต
   • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • 54 คน
  • (หน้า 20)
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ออกแบบภายใน
   • ออกแบบเซรามิก
   • ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • 15 คน
  • (หน้า 22)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
   • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • 6 คน
  • (หน้า 22)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • 9 คน
  • (หน้า 22)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร-เครื่องจักรกลเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • 19 คน
  • (หน้า 22)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • 11 คน
  • (หน้า 23)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
  • 15 คน
  • (หน้า 23)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • 6 คน
  • (หน้า 24)
 • คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบัญชี
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • 13 คน
  • (หน้า 23)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • 6 คน
  • (หน้า 44)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร-เครื่องจักรกลเกษตร
  • 11 คน
  • (หน้า 44)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • 3 คน
  • (หน้า 44)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
  • 6 คน
  • (หน้า 45)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • 3 คน
  • (หน้า 45)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีการเชื่อม
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-ออกแบบเครื่องกล
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-ออกแบบแม่พิมพ์
   • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง-เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง-เทคโนโลยียานยนต์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและควบคุม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีแมคคาทรอนิคส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • แม่พิมพ์และเครื่องมือ-แม่พิมพ์พลาสติก
  • 48 คน
  • (หน้า 45)

คุณสมบัติ

 • ประเภทกีฬา
  • มีประวัติทางด้านกีฬาในช่วงปี 2557 – 2559
  • กรีฑา ว่ายน้ำ ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟันดาบ-ดาบไทย ฟันดาบ-ดาบสากล ฟุตบอล ฟุตซอล ยิงปืน ยูโด รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด กอล์ฟ หมากกระดาน บริดจ์ เทควันโด เปตอง ครอสเวิร์ด มวยสากลสมัครเล่น คาราเต้โด ลีลาศ
  • (หน้า 10)
 • ประเภทศิลปวัฒนธรรม
  • มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วงปี 2557 – 2559
  • นักร้อง นักดนตรี นักเต้น ไทย สากล ลูกทุ่ง นาฏศิลป์ จินตลีลา การแสดงพื้นบ้าน
  • (หน้า 11)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 15)
 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • กรณีผู้สมัครเป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง หรือเป็นนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ/เยาวชนแห่งชาติ ได้อับดับ 1-3 จะได้รับการยกเว้น ไม่บังคับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
  • (หน้า 25)
 • ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • กรณีผู้สมัครเป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง หรือเป็นนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ/เยาวชนแห่งชาติ ได้อับดับ 1-3 จะได้รับการยกเว้น ไม่บังคับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
  • (หน้า 46)
 • (ค่าเทอม หน้า 8, 63)
 • (ข้อมูลทุนการศึกษา หน้า 62)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบทักษะด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 12)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: