รับตรง60 ขยายโอกาสฯ นิติศาสตรบัณฑิต ม.เกษตรฯ-สกลนคร 2560

รับตรง60 ขยายโอกาสฯ นิติศาสตรบัณฑิต ม.เกษตรฯ-สกลนคร 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 กันยายน – 30 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 120 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4, 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์