รับตรง60 ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2560 (2 ครั้ง)

รับตรง60 ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2560 (2 ครั้ง)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1
  • 18 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2559
 • ครั้งที่ 2
  • 18 พฤศจิกายน 2559 – 25 เมษายน 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ
  • พยาบาลศาสตร์
  • (คุณสมบัติ หน้า 5)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 26)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ
  • สารสนเทศศึกษา
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
  • ประวัติศาสตร์
  • ศาสนาและปรัชญา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • เศรษฐศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  • (คุณสมบัติ หน้า 6)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 26)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 37)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษ
  • (คุณสมบัติ หน้า 6)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 26)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 37)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (คุณสมบัติ หน้า 7)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 27)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 37)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (คุณสมบัติ หน้า 7)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 27)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 37)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ
  • การบัญชี
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การเงิน
  • การตลาด
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการการโรงแรม
  • (คุณสมบัติ หน้า 7)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 27)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า )
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปกติ
  • การบริหารทั่วไป
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (คุณสมบัติ หน้า 8)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 28)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 38)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • นิติศาสตร์
  • (คุณสมบัติ หน้า 8)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 28)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 38)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สถิติ
  • (คุณสมบัติ หน้า 8)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 28)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 38)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • คณิตศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • สถิติ
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (คุณสมบัติ หน้า 8)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 29)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 38)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคปกติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (คุณสมบัติ หน้า 8)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 29)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 39)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • (คุณสมบัติ หน้า 11)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 30)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 39)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • (คุณสมบัติ หน้า 11)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 39)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
  • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
  • (คุณสมบัติ หน้า 11)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 30)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 39)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (คุณสมบัติ หน้า 12)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 30)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 40)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
  • จิตรกรรม
  • กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
  • นิเทศศิลป์-คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นิเทศศิลป์-ออกแบบกราฟิกและโฆษณา
  • นิเทศศิลป์-โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
  • ออกแบบเซรามิก
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • (คุณสมบัติ หน้า 12)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 31)
 • คณะดนตรีและการแสดง ภาคปกติ
  • ดนตรี-ดนตรีไทย
  • ดนตรี-ดนตรีสากล
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (คุณสมบัติ หน้า 13)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 31)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี เรียนเป็นภาษาไทย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ปฐมวัย
  • การสอนภาษาจีน
  • พลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • (คุณสมบัติ หน้า 14)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 31)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 40)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี เรียนเป็นภาษาไทย
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • (คุณสมบัติ หน้า 14)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 32)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 40)
 • คณะศึกษาศาสตร์ โครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน หลักสูตร 2 ปริญญา ภาคปกติ เรียนทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • (คุณสมบัติ หน้า 14)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 32)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 40)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี เรียนเป็นภาษาไทย
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • (คุณสมบัติ หน้า 14)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 32)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 40)
 • คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ
  • วิทยาการเดินเรือ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • (คุณสมบัติ หน้า 15)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 32)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 41)
 • คณะโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • (คุณสมบัติ หน้า 15)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 33)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 41)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
  • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • สื่อสารมวลชนทางกีฬา
  • กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
  • (คุณสมบัติ หน้า 17)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 41)
 • วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ
  • บริหารธุรกิจ-การเงิน
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการ
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการโรงแรมนานาชาติ
  • ศิลปศาสตร์-ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ศิลปศาสตร์-การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • ศิลปกรรมศาสตร์-นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • (คุณสมบัติ หน้า 18)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 34)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 42)
 • คณะสหเวชศาสตร์ ภาคปกติ
  • ชีวเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • (คุณสมบัติ หน้า 19)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 34)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 42)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคปกติ วิทยาเขตจันทบุรี
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (คุณสมบัติ หน้า 19)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 34)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 42)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (คุณสมบัติ หน้า 21)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 35)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 43)
 • คณะอัญมณี ภาคปกติ วิทยาเขตจันทบุรี
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • (คุณสมบัติ หน้า 22)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 35)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 43)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ วิทยาเขตสระแก้ว
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การบริหารทั่วไป
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • (คุณสมบัติ หน้า 22)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 35)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 43)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคปกติ วิทยาเขตสระแก้ว
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • (คุณสมบัติ หน้า 23)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 35)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 43)
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ภาคปกติ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการ-การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ-การตลาด
  • (คุณสมบัติ หน้า 24)
  • (ครั้งที่ 1 หน้า 36)
  • (ครั้งที่ 2 หน้า 43)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออก และพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า)
 • สำหรับครั้งที่ 1 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GAT/PAT
 • สำหรับครั้งที่ 2 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • ครั้งที่ 1
  • ภาคปกติ 1,326 คน
  • ภาคพิเศษ 172 คน
  • (หน้า 26)
 • ครั้งที่ 2
  • ภาคปกติ 1,065 คน
  • ภาคพิเศษ 214 คน
  • (หน้า 37)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 25, 45)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 44)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
ป้ายกำกับ: