รับตรง60 ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2560 (รอบที่ 1/แก้ไข)

รับตรง60 ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2560 (รอบที่ 1/แก้ไข)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1/แก้ไข)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 กันยายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 23)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • พลศึกษา
   • สังคมศึกษา
   • การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4, 9)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาไทย
   • ดนตรี
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาจีน
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 4, 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สถิติประยุกต์
   • คหกรรมศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
  • (หน้า 5, 12)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • การเงินการธนาคาร
   • การบริหารจัดการกอล์ฟ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 5, 13)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 6, 16)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7, 17)
 • คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • การออกแบบ-ออกแบบกราฟฟิก
   • การออกแบบ-ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อัญมณีศาสตร์
  • (หน้า 7, 18)
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารมวลชน-วิทยุกระจายเสียงฯ
   • การสื่อสารมวลชน-การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
   • การสื่อสารบูรณาการ-การสื่อสารการท่องเที่ยว
   • การสื่อสารบูรณาการ-ธุรกิจบันเทิงและการแสดง
   • นิเทศศาสตร์/สองภาษา-การสื่อสารการตลาด
   • นิเทศศาสตร์/สองภาษา-การสื่อสารการท่องเที่ยว
  • (หน้า 7, 19)
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ภูมิสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 8, 20)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 8, 21)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาม.6 / ปวช.3 / ปวส.2 / หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 24)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • (หน้า 23)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: