รับตรง60 วิศวะ ปิโตรเคมี/วัสดุพอลิเมอร์, วัสดุขั้นสูง/นาโน ม.ศิลปากร 2560 (รอบสอง)

รับตรง60 วิศวะ ปิโตรเคมี/วัสดุพอลิเมอร์, วัสดุขั้นสูง/นาโน ม.ศิลปากร 2560 (รอบสอง)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี +ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์ 10 คน
  • สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 10 คน
 • (หน้า 2, 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559
 • สอบได้ในลำดับที่ 1 – 50 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา
 • ได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • (หน้า 3)
 • (เงื่อนไขทุนการศึกษา หน้า 10)

จำนวนที่รับ

 • รวม 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนวิชาเคมี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์