รับตรง60 นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2560

รับตรง60 นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2560

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ 2 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 8, 17)

โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) ทั่วไป

 • จำนวน
  • 57 คน
 • คุณสมบัติ
  • เพศหญิง โสด
  • อายุ 16 – 21 ปี บริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
 • (หน้า 2-7)

โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เฉพาะสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • จำนวน
  • ชาวไทยมุสลิม 2 คน
  • ชาวไทยพุทธ 1 คน
 • คุณสมบัติ
  • เพศหญิง โสด
  • อายุ 16 – 21 ปี บริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
  • มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี จะนะ รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 10-18)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ทดสอบบุคลิกภาพ
 • ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
 • (หน้า 4, 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์