รับตรง60 ทั่วประเทศ โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง โควตารับตรงทั่วไป ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 19)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
  • (หน้า 10)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  • ภาษาจีนและการสื่อสาร
  • ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • การท่องเที่ยว
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
  • (หน้า 10)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 11)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • การบริหารองค์การ
  • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 13)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 14)
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า จาก
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT-บางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 16-17)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,369 คน
 • (หน้า 5, 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ และ/หรือ ทดสอบความรู้ทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 18)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 20, 23)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์