TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 2560

[ หน้า 13 ] วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14