รับตรง60 รักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง60 รักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช 10 คน
  • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 15 คน
  • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 10 คน
  • สาขาวิชาพืชศาสตร์ 10 คน
  • สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 15 คน
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 15 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ของโรงเรียนต่างๆ ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.50 ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-5
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 75 คน
 • (หน้า 3, 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัคร ณ ที่ทำการรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและหลักฐานต่างๆ จัดส่งมายังคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์