รับตรง60 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560 (3 รอบ)

รับตรง60 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (3 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1
  • 18 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2559
 • รอบที่ 2
  • 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • รอบที่ 3
  • 10 มีนาคม – 10 เมษายน 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ทรัพยากรประมง
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการงานวิศวกรรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ระบบสารสนเทศ
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • พัฒนาธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการรัฐกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-หลักสูตรสองภาษา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รอบที่ 1
  • รวม 695 คน
 • รอบที่ 2
  • รวม 665 คน
 • รอบที่ 3
  • รวม 600 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์