TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง60 แพทยศาสตร์รามาธิบดี ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1 – นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • TOEFL / IELTS
  • มีผลการสอบ GAT ไม่ต่ำกว่า 70%
  • มีผลการสอบ PAT1 ไม่ต่ำกว่า 50%
  • มีผลการสอบ PAT2 ไม่ต่ำกว่า 60%
  • (หน้า 3)
 • กลุ่มที่ 2 – นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • TOEFL / IELTS
  • มีผลการสอบคณิตและวิทย์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • SAT
  • อายุ 16 – 24 ปีบริบูรณ์
  • (หน้า 4)
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • กลุ่มที่ 1 – นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3 คน
 • กลุ่มที่ 2 – นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป 9 คน
 • รวม 12 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์และความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพ
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9