รับตรง60 จัดสรรโควตา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2560

รับตรง60 จัดสรรโควตา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ/พิเศษ/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • ดนตรีไทยศึกษา
   • นาฏศิลป์ไทย
   • พลศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • สังคมศึกษา
   • ฟิสิกส์
   • ประถมศึกษา
   • พระพุทธศาสนา
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • จิตวิทยา
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
   • คหกรรมศาสตร์
   • เคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สัตวศาสตร์
   • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
   • เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • วัสดุศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ดนตรีไทย
   • ดนตรีตะวันตก
   • นาฏศิลป์และการละคร
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การบริหารและพัฒนาเมือง
   • ภาษาจีนธุรกิจ
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 16)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • (หน้า 18)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมพลังงาน
  • (หน้า 20)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • ประเภทความสามารถทางวิชาการ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 23)
 • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้านกีฬา ผู้นำเชียร์ ดนตรี นาฎศิลป์และการละคร
  • (หน้า 24)
 • ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีคุณลักษณะดีเด่น ด้านการเสียสละช่วยเหลือ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน
  • (หน้า 28)
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบข้อเขียน-บางสาขาวิชา
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 21)
 • (ค่าเทอม หน้า 29)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
 • (หน้า 5, 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: