โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2557

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยวิธีรับตรง

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 พฤศจิกายน 2556 – 25 กุมภาพันธ์ 2557 (สมัครออนไลน์)
 • 4 พฤศจิกายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 (สมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   • แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
   • แขนงวิชาสัตวศาสตร์
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชาจิตวิทยา
   • กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
   • กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน
   • กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมกรรมการสื่อสาร
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
   • แขนงวิชาบริหารภาครัฐและท้องถิ่น
   • แขนงวิชาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
   • แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
   • แขนงวิชาการตลาด
   • แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
   • กลุ่มวิชาระบบควบคุมและหุ่นยนต์
   • กลุ่มวิชาการจัดการระบบ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
  • สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   • กลุ่มวิชาการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
   • กลุ่มวิชาการวิจัยและวิเคราะห์ตลาด
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
   • กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
   • กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์
   • กลุ่มวิชาการโฆษณา
   • กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
   • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
   • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
   • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
   • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
  • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  • สาขาวิชานิติศาสตร์

คุณสมบัติ

 • กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าและจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 หรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัครซึ่งกําหนดไว้ในคู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2557

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://web2020.vru.ac.th/frmDocApply01N.aspx?action=1
 • สมัครด้วยตัวเอง ที่มหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ