รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • กลุ่มบุคคลทั่วไป
  • 28 คน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
  • 2 คน
  • เป็นบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ หรือบุตรเกษตรกรฟาร์มในเครือข่ายของบริษัท
 • กลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
  • 2 คน
  • เป็นบุตรของสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้น 1
 • กลุ่มบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
  • 2 คน
  • เป็นบุตรผู้ประกอบการโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ บริษัทผลิตยาเวชภัณฑ์สัตว์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์
 • กลุ่มบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • 2 คน
  • เป็นบุตรของบุคคลที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หรือสนับสนุนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • 2 คน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์
  • มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์
  • 2 คน
  • บุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด ให้ลาศึกษาเต็มเวลา
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์