รับตรง60 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2560 (รอบที่ 1)

รับตรง60 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2560 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2559

สาขาที่เปิดรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • สังคมศึกษา
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
   • ภาษาไทย
   • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
   • การจัดการชุมชน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
   • ออกแบบทัศนศิลป์
   • การสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอล
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • นาฏศิลป์และการแสดง
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจนำเที่ยว
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจโรงแรม
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การตลาด-เทียบโอน
   • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการ
   • การจัดการ-เทียบโอน
   • การจัดการการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีการอาหาร-อุตสาหกรรมอาหาร
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจนำเที่ยว
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจโรงแรม
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจการบิน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: