รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (ภาคเหนือตอนบน) ม.พะเยา 2560

รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (ภาคเหนือตอนบน) ม.พะเยา 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ภาคเหนือตอนบน (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การประมง
   • เกษตรศาสตร์
   • ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ +ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
  • (หน้า 7)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
   • นิติศาสตร์ +การบัญชี-คู่ขนาน
   • นิติศาสตร์ +เทคโนโลยีสารสนเทศ/คู่ขนาน
   • นิติศาสตร์ +ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
  • (หน้า 8)
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การเงินและการธนาคาร
   • การจัดการธุรกิจ
   • การตลาด
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการสื่อสาร
   • การสื่อสารสื่อใหม่
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์ +การจัดการธุรกิจ/คู่ขนาน
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
   • สถิติ
   • อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
  • (หน้า 9)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน +ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   • เคมี +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
   • ชีววิทยา +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
   • จุลชีววิทยา +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
 • เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
 • มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: