รับตรง60 +ทุน ธรรมศาสตร์ช้างเผือก ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง60 +ทุน ธรรมศาสตร์ช้างเผือก ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผิอก ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 16)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 2)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • การบริหารธุรกิจ
  • (หน้า 2)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
  • (หน้า 2, 6)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 2)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 2)
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ลำปาง
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
  • (หน้า 3, 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3, 6)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 4, 6)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4, 6)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  • ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 4)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง
  • อนามัยชุมชน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • สหวิทยาการสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ที่พื้นที่ที่กำหนดดังนี้
  • พื้นที่ 38 จังหวัด เขตภาคกลาง ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี
  • พื้นที่ 38 จังหวัด เขตภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก
  • พื้นที่ 38 จังหวัด เขตภาคเหนือ ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา
  • พื้นที่ 38 จังหวัด เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู สกลนคร เลย นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
  • พื้นที่ 38 จังหวัด เขตภาคใต้ ได้แก่ สตูล
  • พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีฐานะครอบครัวยากจน อยู่ในครอบครัวเกษตรกร หรือผู้ใช้แรงงาน หรือผู้ค้ารายย่อย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้รวมของครอบครัว (บิดา+มารดา) ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
 • ประเภทพื้นที่ 38 จังหวัด
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน ภายในพื้นที่ 38 จังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ประเภทพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต้องอาศัยอยู่ในเขตชุมชนแออัด หรือชุมชนที่มีลักษณะแออัด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • ประเภททุนเต็ม 50 ทุน
 • ประเภททุนบางส่วน 100 ทุน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7, 9)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • (หน้า 8, 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์