รับตรง60 ส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง60 ส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 2, )
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • การบริหารธุรกิจ
  • การบัญชีและการบริหารธุรกิจ-ตรีควบโท 5 ปี
  • (หน้า 2, )
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
  • (หน้า 2, 5)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 2, )
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • (หน้า 2, )
 • คณะศิลปศาสตร์
  • (หน้า 2, )
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 2, )
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 2, )
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
  • (หน้า 3, 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3, )
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 3, 5)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 3, 5)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3, 7)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  • (หน้า 4, 7)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • การผังเมือง
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • (หน้า 4, )
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 4, 7)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร/วิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทคโนโลยีการจัดการ/การจัดการวิศวกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสบัณฑิต-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4, 7)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียนคือ
  • โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
  • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 17 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7, 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8, 11)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ป้ายกำกับ: