รับตรง60 พิจารณาคะแนน GAT/PAT คณะการบริหารและจัดการ ลาดกระบัง 2560

รับตรง60 พิจารณาคะแนน GAT/PAT คณะการบริหารและจัดการ ลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะการบริหารและจัดการ คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริหารและจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สจล. กรุงเทพฯ 120 คน
   • สจล. ชุมพร 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 170 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์