รับตรง60 ทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560

รับตรง60 ทุนเพชรสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • การศึกษาปฐมวัย
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
   • เคมี
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
   • การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
   • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการคุณภาพ
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการซัพพลายเชน-ธุรกิจพาณิชย์นาวี
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพ-การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ไม่รับเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.25 ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 6)

จำนวนที่รับ

 • รวม 21 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบเฉพาะทาง-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 9)
 • (เงื่อนไขทุนเพชรสุนันทา หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: