โครงการรับตรง ประกาศนียบัตรวิขาขีพขั้นสูง (ปวส.) ม.บูรพา 2557

โครงการรับตรง ประกาศนียบัตรวิขาขีพขั้นสูง (ปวส.) ม.บูรพา 2557

มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 พฤศจิกายน 2556 – 14 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ — 60 คน
  • สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ — 60 คน
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ — 60 คน
  • สาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษ — 100 คน
 • คณะโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ (เลือกสอบวิชาการตลาด) — 20 คน
  • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ (เลือกสอบวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) — 20 คน
  • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ (เลือกสอบวิชาการบัญชี) — 20 คน
  • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ (เลือกสอบวิชาโลจิสติกส์) — 40 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) ภาคปกติ — 20 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (เทคโนโลยีการผลิต) ภาคปกติ — 20 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) ภาคพิเศษ — 20 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (เทคโนโลยีการผลิต) ภาคพิเศษ — 20 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ — 30 คน
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ — 30 คน
  • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ — 60 คน

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 580 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://e-admission.buu.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์