รับตรง60 การจัดการโรงแรม สถาบันวาแตล ร่วมกับ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง60 การจัดการโรงแรม สถาบันวาแตล ร่วมกับ ม.ศิลปากร 2560

สถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 28 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ สถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส (2 ปริญญา)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือยื่นผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)
 • (ค่าเทอม หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขตบางรัก
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์