รับตรง60 +ทุน โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง60 +ทุน โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนรับทุน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ในเขตการศึกษา 1 ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ และเขตการศึกษา 5 ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 • เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา และมีผลการเรียนดีคือ
  • ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 9 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์