รับตรง60 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรนอกเวลา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

รับตรง60 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรนอกเวลา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต, ศิลป์
  • 60 คน
 • กลุ่มที่ 2
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปวส. ปวท. หรืออนุปริญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักรกลหนัก หรือที่เกี่ยวข้อง
  • 30 คน
 • กลุ่มที่ 3
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรกนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักรกลหนัก หรือที่เกี่ยวข้อง
  • 30 คน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์