รับตรง60 ใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560

รับตรง60 ใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง วิธีทั่วไป โดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ประวัติศาสตร์
   • การพัฒนาชุมชน
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • สารสนเทศศึกษา
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาจีน แผน 1
   • ภาษาจีน แผน 2 (เรียนที่ไทย+เรียนที่จีน)
   • ภาษาไทย
   • ภาษามลายู
   • ภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • พลศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • การวัดและประเมินทางการศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • ศิลปศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
   • การประกอบการและการจัดการ
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการแสดง
   • ศิลปะการออกแบบ
   • ทัศนศิลป์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย
 • (หน้า 4, 7)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
   • วิทยาการศาสตร์การกีฬา
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • (หน้า 3, 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 7)

จำนวนที่รับ

 • รวม 534 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: