รับตรง60 โควตาโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ม.ทักษิณ 2560

รับตรง60 โควตาโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ม.ทักษิณ 2560

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจําปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 17 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • ภาษาไทย
   • สารสนเทศศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • การวัดและประเมินทางการศึกษา
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • คณิตศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
   • การประกอบการและการจัดการ
   • การตลาด
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์
   • ศิลปะการแสดง
   • ศิลปะการออกแบบ
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่การศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 174 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • โรงเรียนคัดเลือก
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2, 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: