รับตรง60 ประเภทเรียนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2560

รับตรง60 ประเภทเรียนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • พลศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • นาฏศิลป์และศิลปการแสดง
   • การบริหารและการพัฒนาชุมชน
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อาหารและโภชนาการ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อิเล็คทรอนิคและคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 • คณะเกษตรและชีวภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วารสารศาสตร์ดิจิตอล
   • การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
   • วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การเงินการธนาคาร
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 345 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์