TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง60 เส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กรกฎาคม – 23 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนสะสมวิชาคณิต และฟิสิกส์ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • โรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่เกิน 8 คน
 • โรงเรียนขนาดกลางและเล็ก ไม่เกิน 4 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • คัดเลือกโดยโรงเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4