โครงการรับตรง ทั่วประเทศ ม.บูรพา 2557

โครงการรับตรง ทั่วประเทศ ม.บูรพา 2557

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2557
 • 3 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ
  • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสารสนเทศศึกษา — 15 คน
  • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มบรรณาธิการศึกษา — 20 คน
  • สาขาวิชาภาษาจีน (ต้องเรียนวิชาภาษาจีนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) — 10 คน
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) — 10 คน
  • สาขาวิชาภาษาเกาหลี — 10 คน
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ — 5 คน
  • สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา — 10 คน
  • สาขาวิชาภาษาไทย — 8 คน
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน — 10 คน
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร — 15 คน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ — 15 คน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (แผนการเรียนวิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ) — 20 คน
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต — 60 คน
  • สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ — 20 คน
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม — 5 คน
  • สาขาวิชาการจัดการบริการลังคม — 15 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต — 60 คน
  • สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ — 30 คน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต — 20 คน
  • สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา — 20 คน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ — 30 คน
  • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสารสนเทศศึกษา — 15 คน
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม — 5 คน
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิศาสตร์ — 15 คน
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ — 20 คน
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต — 10 คน
  • สาขาวิชาการตลาด — 10 คน
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ — 10 คน
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ — 10 คน
  • สาขาวิชาการจัดการ — 10 คน
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ
  • สาขาวิชาการเงิน — 10 คน
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว — 10 คน
  • สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม — 10 คน
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปกติ
  • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป — 5 คน
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต — 17 คน
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต — 5 คน
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป — 15 คน
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต — 15 คน
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต — 12 คน
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคปกติ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 60 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 100 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 60 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ — 20 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี — 25 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล — 25 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า — 35 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา — 20 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ — 15 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี — 15 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล — 15 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า — 15 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา — 15 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ
  • สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย — 20 คน
  • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม — 30 คน
  • สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ — 8 คน
  • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน (หลักสูตรเหมาจ่าย) — 8 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย)
  • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ — 7 คน
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 4 คน
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (แผนการเรียนศิลป์) — 4 คน
  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนแล้วเท่านั้น) (เรียนในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) — 14 คน
  • สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 7 คน
  • สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (แผนการเรียนศิลป์) — 7 คน
  • สาขาวิชาการสอนศิลปะ (รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะ) — 7 คน
  • สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีไทย) — 7 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 10 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (แผนการเรียนศิลป์) — 10 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์โครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (International Teacher Program) (หลักสูตร 2 ปริญญา) ภาคปกติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) เรียนทั้งในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ — 2 คน
  • สาขาวิชาการสอนเคมี — 2 คน
  • สาขาวิชาการสอนชีววิทยา — 2 คน
  • สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ — 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 10 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (แผนการเรียนศิลป์) — 10 คน
 • คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ
  • สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 10 คน
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 7 คน
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) — 5 คน
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 7 คน
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) — 5 คน
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 7 คน
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) — 5 คน
 • คณะโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 7 คน
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) — 5 คน
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 7 คน
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) — 5 คน
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 7 คน
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) — 5 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) — 6 คน
  • สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา — 3 คน
  • สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา — 6 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด — 4 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ — 4 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ — 10 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน — 2 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ — 15 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ — 5 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ — 5 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสาร เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ — 4 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ — 3 คน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป้และการออกแบบ — 2 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์ ภาคปกติ
  • สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ — 10 คน
  • หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต (หลักสูตรเหมาจ่าย) — 10 คน
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเหมาจ่าย) — 10 คน
  • สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค (หลักสูตรเหมาจ่าย) — 5 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุรี)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต — 100 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ — 100 คน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ —- 50 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) — 30 คน
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน — 70 คน
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุรี)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล — 60 คน
 • คณะอัญมณี ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุรี)
  • สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ — 40 คน
  • สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ — 60 คน
  • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ — 80 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแก้ว)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ — 40 คน
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ — 60 คน
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน — 60 คน
  • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป — 80 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ — 40 คน
  • สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม — 40 คน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแก้ว)
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ — 120 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ — 80 คน
 • โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแก้ว)
  • สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป — 80 คน
  • สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ — 80 คน
  • สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด — 80 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ผู้สมัครที่สมัครดัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดแล้ว ไม่สามารถสมัครดัดเลือกประเภทรับตรงทั่วประเทศได้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครได้สมัครทั้งสองประเภท มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มี การชำระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล)
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GAT และ/หรือ PAT

จำนวนรับ

 • รวม 2,986 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://regservice.buu.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ