TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง60 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • กลุ่มที่ 1
  • 10 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2559
 • กลุ่มที่ 2
  • 10 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมหลัก
   • 40 คน
   • (หน้า 7)
  • สถาปัตยกรรมภายใน
   • 25 คน
   • (หน้า 15)
  • ศิลปอุตสาหกรรม
   • 40 คน
   • (หน้า 16)
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
   • 15 คน
   • (หน้า 11)
  • นิเทศศิลป์
   • 10 คน
   • (หน้า 18)
  • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
   • 10 คน
   • (หน้า 19)
  • การถ่ายภาพ
   • 5 คน
   • (หน้า 20)
  • จิตรกรรม/ประติมากรรม/ภาพพิมพ์
   • 15 คน
   • (หน้า 21)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 160 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน-บางสาขาวิชา
 • สอบคัดเลือก-บางสาขาวิชา
 • เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ-Workshop-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21